Thông tin chi tiết về bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh doanh, bảo lãnh thực hiện hợp đồng là biện pháp được các bên áp dụng, để bảo đảm quyền lợi cho mình, bảo vệ các điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến bạn bài viết “Thông tin chi tiết về bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?”.

1. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Theo bộ luật dân sự năm 2015, bảo lãnh thực hiện hợp đồng được hiểu là cam kết của các bên tham gia hợp đồng dân sự; gồm bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh; bên bảo lãnh có nhiệm vụ thực hiện theo đúng những gì đã cam kết trong hợp đồng với bên nhận bảo lãnh; đảm bảo quyền lợi cho bên nhận bảo lãnh.

Một trong hai bên bảo lãnh hoặc được nhận bảo lãnh không thực hiện việc bảo lãnh các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng thì sẽ phải chịu hình phạt, bồi thường thiệt hại theo như quy định, cam kết giữa hai bên.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng không có hình thức quy định cụ thể trong bộ luật dân sự như hợp đồng hay các văn bản cụ thể (có dạng sẵn); thông thường, nó được hai bên tham gia thực hiện thông qua văn bản hoặc lời nói cam kết giữa hai bên (có thể ghi âm); chúng có đủ điều kiện pháp lý để đảm bảo cho các văn bản.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ hợp đồng; bên bảo lãnh có thể chỉ phải thực hiện bảo lãnh với một phần hợp đồng theo như sự cam kết và chấp nhận của hai bên tham gia hợp đồng; các điều khoản về sự bảo lãnh đều được ghi nhận một cách rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của hai bên tham gia.

Các bên tham gia bảo lãnh có quyền yêu cầu sự bảo đảm bằng việc ký cam kết hoặc tài sản thế chấp; đây được coi như phương pháp để bảo đảm và hạn chế rủi ro về việc không thực hiện theo như cam kết của hợp đồng.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Người bảo lãnh có vai trò đứng ra nhận trách nhiệm, nhiệm vụ của người được bảo lãnh; giúp họ thực hiện các nghĩa về tài chính, pháp lý theo quy định; sau khi hoàn thành việc bảo lãnh, bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện các yêu cầu đối với mình theo như điều kiện được thỏa thuận.

Trong trường hợp bên được bảo lãnh phải thực hiện nhiệm vụ thanh toán mà bên bảo lãnh quên, không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện; bên bảo lãnh phải bỏ toàn bộ tài sản mình đang sở hữu để thanh toán cho các khoản nợ của bên được bảo lãnh.

Một nghĩa vụ có thể được bảo lãnh bởi nhiều đơn vị đối tượng khác nhau; khi thực hiện vai trò, nhiệm vụ bảo lãnh, các bên phải liên kết, hợp tác lại với nhau; đảm bảo thực hiện tốt việc bảo lãnh nghĩa vụ đó. Ngoài ra, còn trường hợp bên được bảo lãnh chỉ định hoặc phân chia việc bảo lãnh độc lập của các bên theo quy định của pháp luật; họ có thể phân chia việc bảo lãnh cho một đơn vị bất kỳ.

Thực hiện quyền bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Thực hiện quyền bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Khi được yêu cầu thực hiện việc bảo lãnh, đối tượng bảo lãnh cụ thể có quyền được liên kết với các đơn vị bảo lãnh khác; yêu cầu họ thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh theo sự yêu cầu của cá nhân hay tổ chức đó.

Các chủ thể chính xuất hiện trong hợp đồng bảo lãnh bao gồm: bên nhận bảo lãnh (được nhận giá trị bên được bảo lãnh phải trả); bên bảo lãnh (chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên được bảo lãnh) và bên được bảo lãnh.

Đối với bên bảo lãnh, họ có quyền nhận được thù lao và giá trị tài chính đã bảo lãnh cho bên được bảo lãnh theo như điều khoản đã cam kết đối với hai bên được bảo lãnh và bảo lãnh. Bên cạnh đó, họ phải thực hiện các nghĩa vụ về việc thanh toán tài chính cho bên được bảo lãnh theo đúng thời gian, địa điểm quy định; nếu không thực hiện theo đúng cam kết, bên bảo lãnh phải chịu bồi thường cho bên được bảo lãnh.

Đối với bên được bảo lãnh, họ có nhiệm vụ phải chi trả toàn bộ các khoản tài chính bên bảo lãnh đã ứng trước cho bên nhận bảo lãnh; thực hiện đầy đủ các yêu cầu đi kèm theo như các điều khoản đã cam kết; bên được bảo lãnh không có quyền hạn gì đối với hai bên nhận bảo lãnh và bảo lãnh; nếu có điều khoản về đền bù thiệt hại, cần có văn bản ký kết.

Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Đối với bên nhận bảo lãnh, họ có quyền yêu cầu bên bảo lãnh đứng ra đại diện thanh toán các nghĩa vụ tài chính; yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên bảo lãnh không thực hiện đúng cam kết về bảo lãnh; làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, hồi vốn của bên nhận bảo lãnh.

3. Các trường hợp được chấm dứt bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Theo quy định của luật dân sự, bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh không phải thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp cụ thể vieclam88 liệt kê dưới đây:

Bên bảo lãnh nhận nhiệm vụ bảo lãnh một điều khoản cụ thể, tuy nhiên bên nhận bảo lãnh muốn xóa bỏ hoặc miễn không phải thực hiện của bên được bảo lãnh; vì vậy, bên bảo lãnh sẽ được miễn, không phải thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh; hoặc khi bên bảo lãnh đã thực hiện xong hợp đồng bảo lãnh.

Trong trường hợp có nhiều đơn vị, cơ quan cùng bảo lãnh một điều khoản hay hợp đồng; nếu bên bảo lãnh không nằm trong danh sách được chỉ định cụ thể hay không phải liên đới với các bên liên quan để giải quyết bảo lãnh thì họ không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh.

Các trường hợp được chấm dứt bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Các trường hợp được chấm dứt bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Khi các bên chấm dứt không tiếp tục gia hạn hợp đồng bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đến kỳ kết thúc.

Xem thêm: Hợp đồng liên doanh là gì? Tìm hiểu mẫu hợp đồng liên doanh

4. Mức phí cho việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mức phí cho việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng thông thường đều do các bên tham gia thỏa thuận; không có quy định cụ thể là bao nhiêu; tuy nhiên, trong lĩnh vực xây dựng, mức phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường nằm trong khoảng từ 2% đến 10% giá trị trúng thầu; tùy thuộc quy mô dự án, tính chất gói thầu.

Đối với các tổ chức tài chính, tín dụng; các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mức phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng được đặt ra theo quy định cụ thể; do sự cam kết và đồng thuận của các bên tham gia bảo lãnh; được bên được bảo lãnh đồng ý và chấp thuận.

Trong trường hợp bảo lãnh liên đới, có nhiều tổ chức đơn vị cùng tham gia vào hoạt động bảo lãnh, các bên liên đới cần xem xét và làm việc với nhau về mức phí phải trả cho từng hoạt động và cá nhân được bảo lãnh cụ thể; làm việc lại với bên được bảo lãnh để đi đến kết luận cuối cùng.

Trường hợp đồng bảo lãnh, dựa trên tỷ lệ phần trăm mỗi bên nhận bảo lãnh, tiền công cho một dự án bảo lãnh sẽ được phân chia theo tỷ lệ nhận bảo lãnh; các mức quy định về phí được cam kết rõ ràng và được các bên tham gia đồng ý, chấp thuận.

Mức phí cho việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Mức phí cho việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Với trường hợp đồng tiền bảo lãnh bằng ngoại tệ; bên bảo lãnh có quyền yêu cầu thu phí bảo lãnh bằng VND hoặc ngoại tệ; tỷ giá quy đổi dựa theo thời điểm bên được bảo lãnh trả hay tại thời điểm cam kết trả; mức phí bảo lãnh hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận và cam kết của các bên, nên sẽ có sự thay đổi giữa các đơn vị bảo lãnh.

Trên đây là bài chia sẻ của mình về “Thông tin chi tiết về bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?”, hy vọng bài viết mang đến bạn thông tin hữu ích về bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào