Tra cứu mức lương Tại Hải Phòng

Biểu đồ so sánh lương Tại Hải Phòng

11,173,913 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Bảy mươi Ba ngàn Chín trăm Mười ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Hải Phòng là: 11,173,913 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Hải Phòng