Tra cứu lương nhân viên bảo vệ

Biểu đồ lương nhân viên bảo vệ

7,550,000 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo vệ là: 7,550,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo vệ