Tra cứu lương cơ khí

Biểu đồ lương cơ khí

9,208,333 vnđ

( Chín triệu Hai trăm Tám ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của cơ khí là: 9,208,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển cơ khí