Tra cứu lương thủ kho

Biểu đồ lương thủ kho

10,222,222 vnđ

( Mười triệu Hai trăm Hai mươi Hai ngàn Hai trăm Hai mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thủ kho là: 10,222,222 VNĐ

Danh sách tin tuyển thủ kho