Tra cứu lương quản lý

Biểu đồ lương quản lý

11,822,580 vnđ

( Mười một triệu Tám trăm Hai mươi Hai ngàn Năm trăm Tám mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý là: 11,822,580 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý