Chi tiết tuyển dụng

Tuyển dụng Malaria Program ManagerTop management

Địa điểm tuyển dụng: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Email:
SĐT:
Tin xác thực Lượt xem: 92

Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Số lượng cần tuyển: 0

Ngành nghề:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Thực tập sinh

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu


Mô tả công việc

Position/Title: Malaria Program Manager
Base Location: Hanoi, Vietnam
Length of position: One year, extendable based on performance and funding
Reports to: Associate Director
Description
The Manager will oversee CHAI’s support to the National Institute of Malariology, Parasitology, and Entomology (NIMPE), the Institute of Malariology, Parasitology, and Entomology (IMPE) in Quy Nhon and HCMC, and other elements of the National Malaria Control Program (NMCP) of the
Ministry of Health (MOH) in optimizing current strategies and developing and executing new strategies and interventions to help accelerate Vietnam’s drive towards malaria elimination. The Manager must be a highly motivated, entrepreneurial individual with outstanding people and program management, problem-solving, analytical, and communication skills. The position will be based in Hanoi with travel within the country expected up to 25% of the time. This position reports to an Associate Director in Vietnam.
Main Responsibilities
Management
- Be responsible for the strategic and program management assistance across areas of CHAI interest
- Assist NMCP to successfully execute the malaria elimination strategy and to reorient their programs towards elimination; mobilize CHAI and partner resources to develop solutions to rapidly address bottlenecks. Specific activities may include leading CHAI’s effort to:
o Strengthen the surveillance system, with the goal of ensuring rapid and accurate reporting of case-level malaria data from health facilities and community health care workers and that all data is appropriately stored and managed to ensure a rapid and effective response. This work will include strengthening both active and passive surveillance systems, especially to apply new real-time case-based reporting and investigation tools, to analyze and interpret data, and to help make intervention adjustments as needed. The work will specifically focus on supporting refinements to
the national malaria management information system (“MMS”).
o Strengthen management of malaria cases, from time of suspected infection through treatment.
o Update guidelines, policies, and plans to align with global elimination recommendations
o Update operational plans and associated training materials to build government capacity and support effective execution of malaria program
- Assist NMCP identify potential sources for and mobilization of additional funding to address any potential gaps preventing robust implementation of national malaria strategic plan
- Identify key impediments to the successful execution of the malaria elimination strategy and other national guidelines and work with the NMCP and partners to develop solutions to rapidly address these bottlenecks
- Explore the utilization of new tools and interventions to eliminate malaria and develop operational plans and other materials to support the implementation of these tools
- Collaborate with NMCP and partner organizations to design and implement operational research projects to identify improved approaches that will help optimize malaria elimination interventions
- Drive internal strategic planning related to the work streams
Team Management
- CHAI has a hybrid management structure with co-management roles across program and functional areas. Manager will oversee the day to day delivery from the team of 3-4 staff and facilitate effective communication and coordination mechanisms within the team.
Strategic Vision
- Work closely with the Country Director, Associate Director(s), and local and regional malaria teams to maintain overall strategic direction of the program
- Identify strategic areas for expansion or redirection and guide strategic planning or proposal development as needed
-------------------------------
Vị trí: Quản lý chương trình sốt rét
Nơi làm việc chính: Hà Nội
Thời hạn: 1 năm, có thể gia hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc và ngân sách chương trình
Báo cáo cho: Phó Giám đốc
Mô tả công việc
Quản lý Chương trình Sốt rét sẽ chịu trách nhiệm điều phối, giám sát các dự án hỗ trợ của CHAI đối với Viện Sốt rét, Côn trùng, Ký sinh trùng Trung ương (NIMPE), Viện Sốt rét, Côn trùng, Ký sinh trùng Quy Nhơn và thành phố Hồ Chí Minh (IMPEs) và các đơn vị khác thuộc Chương trình Phòng chống sốt rét Quốc gia (NMCP) của Bộ Y tế trong việc tối ưu hóa các chiến lược hiện tại, phát triển và thực hiện các chiến lược và can thiệp mới để giúp đẩy nhanh nỗ lực của Việt Nam trong việc loại trừ bệnh
sốt rét.
Quản lý Chương trình Sốt rét cần là người năng động và chủ động trong công việc với các kĩ năng phân tích, quản lý dự án, xử lý tình huống tốt cũng như kĩ năng giao tiếp linh hoạt với các cộng sự, và đối tác. Quản lý Chương trình Sốt rét sẽ làm việc chủ yếu tại Hà Nội và 25% thời gian đi công tác
trong nước. Quản lý Chương trình Sốt rét sẽ báo cáo công việc cho Phó Giám đốc CHAI Việt Nam.
Nhiệm vụ chính
Quản lý
- Chịu trách nhiệm quản lý chương trình và các chiến lược hỗ trợ trong các lĩnh vực mà CHAI quan tâm
- Hỗ trợ NMCP định hướng các chiến lược nhằm loại trừ và thực hiện thành công chiến lược loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam; vận dụng có hiệu quả các nguồn lực của CHAI và từ đối tác nhằm đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong công việc. Các hoạt động cụ thể bao gồm:
o Tăng cường hệ thống giám sát với mục tiêu đảm bảo báo cáo nhanh chóng và chính xác dữ liệu sốt rét từ cấp độ các cơ sở y tế và nhân viên y tế cộng đồng, tất cả dữ liệu này sẽ được lưu trữ và quản lý phù hợp để đảm bảo đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả. Công việc này sẽ bao gồm tăng cường cả hệ thống giám sát chủ động và thụ động, đặc biệt là áp dụng các công cụ báo cáo và điều tra dựa trên bối cảnh thời gian thực mới, để phân tích và giải thích dữ liệu và giúp điều chỉnh can thiệp khi cần thiết.
Công việc này sẽ đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ các sàng lọc cho hệ thống thông tin quản lý bệnh sốt rét quốc gia (“MMS”)
o Tăng cường quản lý các ca sốt rét từ khi nghi ngờ nhiễm trùng tới quá trình điều trị.
o Cập nhật các hướng dẫn, chính sách và kế hoạch mới để phù hợp với các khuyến nghị loại trừ bệnh sốt rét trên toàn cầu
o Cập nhật các kế hoạch hoạt động và các tài liệu đào tạo liên quan để xây dựng năng lực của chính phủ cũng như hỗ trợ thực hiện hiệu quả chương trình sốt rét
- Hỗ trợ NMCP xác định các nguồn lực tiềm năng nhằm huy động nguồn tài trợ bổ sung để giải quyết bất kỳ trở ngại nào ngăn cản việc thực hiện tăng tốc kế hoạch loại trừ sốt rét cấp quốc gia
- Xác định được các trở ngại chính để thực hiện thành công chiến lược loại trừ bệnh sốt rét và các tài liệu hướng dẫn quốc gia cũng như phối hợp với NMCP và các đối tác để tiến hành các giải pháp nhằm giải quyết nhanh chóng những vướng mắc này
- Tìm hiểu, khám phá việc sử dụng các công cụ và các phương pháp can thiệp mới để loại trừ bệnh sốt rét; phát triển các kế hoạch hoạt động và các tài liệu hướng dẫn khác để hỗ trợ việc thực hiện các công cụ này
- Phối hợp với NMCP và các tổ chức đối tác để thiết kế và thực hiện các dự án nghiên cứu hoạt động nhằm xác định các phương pháp cải tiến sẽ giúp tối ưu hóa các can thiệp loại trừ bệnh sốt rét
- Thúc đẩy việc lập kế hoạch chiến lược nội bộ liên quan đến công việc được phân công.
Quản lý nhóm
- CHAI duy trì mô hình quản lý linh hoạt, vói vai trò đồng quản lý theo chương trình và theo từng chức năng nhiệm vụ. Người quản lý sẽ giám sát cũng như phân công công việc hàng ngày tới đội ngũ 3-4 nhân viên và tạo điều kiện cho việc phối hợp và liên lạc hiệu quả trong nhóm
Tầm nhìn chiến lược
- Phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Quốc gia, Phó Giám đốc và các nhóm sốt rét thuộc địa phương và khu vực để duy trì định hướng chiến lược chung của chương trình
- Xác định các khu vực chiến lược để mở rộng hoặc chuyển hướng và các hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược hoặc đề xuất phát triển khi cần thiết

Quyền lợi được hưởng

- Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
- Professional and active working environment
- Opportunities to be trained in the professional environment to maximize your potential

Yêu cầu công việc

Qualifications
- Bachelor’s degree plus 5 years of work experience including experience managing others
- Exceptional problem solving skills and quantitative and qualitative analytical capabilities
- Exceptional English and Vietnamese communication skills, including the ability to create compelling, logical presentations, using PowerPoint and other tools, and a structured and clear oral and written communication style.
- Advanced analytical skills and problem-solving with proven ability to develop and apply quantitative models using Excel and other tools to address specific challenges and improve working practices with a focus on outcomes.
- Strong interpersonal skills and ability to build relationships in a challenging multicultural environment
- Ability to manage numerous work streams simultaneously in high pressure situations
- Proficient in Excel, Powerpoint, and Word
Advantages:
- Advanced degree in public health or business
- Experience working with geographic information systems
- Experience developing database systems and using statistical software for data analysis
- Experience living and working in Southeast Asia
- Experience working with Asian governments and institutions
- Experience in working with malaria and/or other infectious diseases
A one-page cover letter should specify the position sought and highlight why the candidate believes they are the right person for the position. A CV detailing professional experience, relevant qualifications and three reference contacts should be provided.
----------------------------------
Yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn
- Bằng cấp cử nhân trở lên với tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan và kinh nghiệm quản lý
- Kỹ năng giải quyết các vấn đề đặc biệt và kỹ năng phân tích chất lượng và định lượng
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và tiếng Việt tốt, có khả năng thuyết trình hợp lý, hấp dẫn, súc tích, sử dụng thuyết trình PowerPoint và các công cụ khác một cách linh hoạt,
- Có khả năng giao tiếp cũng như soạn thảo văn bản rõ ràng, mạch lạc
- Kỹ năng phân tích nâng cao và đã từng có kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong quá khứ nhằm phát triển và áp dụng các mô hình định lượng bằng Excel hoặc các công cụ khác để giải quyết các thách thức cụ thể và cải thiện chất lượng công việc với mục tiêu trọng tâm là kết quả đầu ra.
- Kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng xây dựng, kết nối và duy trì các mối quan hệ trong môi trường đa văn hóa
- Có khả năng quản lý khối lượng công việc lớn dưới áp lực cao
- Kỹ năng nâng cao trong việc sử dụng các phần mềm Word, Excel và Powerpoint
Ưu tiên:
- Có bằng cấp/chuyên môn cao liên quan đến lĩnh vực Y tế công cộng hoặc Quản trị kinh doanh
- Có kinh nghiệm làm việc liên quan tới hệ thống thông tin địa lý
- Kinh nghiệm phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu và sử dụng phần mềm thống kê để phân tích dữ liệu
- Đã từng sống hoặc làm việc tại các nước khu vực Đông Nam Á
- Kinh nghiệm làm việc với các chính phủ và tổ chức châu Á
- Kinh nghiệm làm việc liên quan đến bệnh sốt rét và/hoặc các bệnh truyền nhiễm khác
Ứng viên cần nộp một (01) trang Thư xin xiệc nêu rõ vị trí ứng tuyển và lý do vì sao ứng viên là người thích hợp cho vị trí này và một (01) bản sơ yếu lí lịch xin việc (CV) trình bày chi tiết các kinh nghiệm chuyên môn, các kĩ năng liên quan và thông tin của ba (03) người tham khảo/giới thiệu.

Yêu cầu hồ sơ

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Địa chỉ: Suite 601-Artex Building - 172 Ngoc Khanh St, Ba Dinh District, Ha Noi

Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2019


Giới thiệu về Công ty


Việc làm tương tựViệc làm tương tự

QR CODE