Tra cứu lương nhân viên vận hành

Biểu đồ lương nhân viên vận hành

7,500,000 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành là: 7,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vận hành