Tra cứu lương hộ sinh

Biểu đồ lương hộ sinh

6,605,263 vnđ

( Sáu triệu Sáu trăm Năm ngàn Hai trăm Sáu mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hộ sinh là: 6,605,263 VNĐ

Danh sách tin tuyển hộ sinh