Chi tiết tuyển dụng

Tuyển dụng Director of Human Resources

Tỉnh thành tuyển dụng: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
Email:
SĐT:
Tin xác thực Lượt xem: 191

Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Số lượng cần tuyển: 0

Ngành nghề:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Quản lý cấp trung

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu


Mô tả công việc

• Provide a professional, advisory and executive support service to the General Manager to assist in meeting strategic goals of the establishment.
Cung cấp sự hỗ trợ, tư vấn và quản lý chuyên nghiệp cho Tổng Quản lý nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của khách sạn.
• Participate in the development and implementation of Human Resource policies for the establishment.
Đóng góp trong việc phát triển và thực hiện các chính sách nhân sự của khách sạn.
• Liaise with Department Heads and make recommendations regarding Human Resource issues including staffing levels.
Liên lạc với các Trưởng Bộ Phận để tiếp nhận các đề xuất về nhu cầu nhân sự trong biên chế.
• Design, implement and review training programs to meet specific department needs.
Thiết kế, thực hiện và theo dõi kế hoạch đào tạo để đáp ứng như cầu cụ thể của từng bộ phận.
• Management of training and development activities including training needs analysis and program evaluations.
Quản lý các hoạt động đào tạo và phát triển bao gồm phân tích nhu cầu đào tạo và chương trình đánh giá.
• Analyse staff turnover and sick leave with the aim of implementing strategies for reduction.
Phân tích số lượng nhân viên và nghỉ bệnh nhằm mục đích thực hiện các chính sách cắt giảm biên chế.
• Oversee compliance with Federal and State Employment Legislation, Equal Employment Opportunity, Anti Harassment Policy and Industrial Awards.
Giám sát việc tuân thủ Luật Lao động của Nhà nước và Liên bang, Cơ hội Bình đẳng Việc làm, Chính sách Chống quấy rối và Khen thưởng công nghiệp.
• Develop recruitment strategies and oversee the efficient and timely hiring of all associates. Ensure the systems are appropriate and procedures are followed.
Phát triển chính sách tuyển dụng và giám sát một cách hiệu quả và kịp thời công tác tuyển dụng nhân viên. Đảm bảo hệ thống vận hành theo quy trình vá hợp lý.
• Conduct the annual Employee Satisfaction Survey.
Tiến hành khảo sát sự hài lòng của nhân viên hàng năm.
• Implement and evaluate an effective Performance Appraisal System in line with corporate guidelines.
Thực hiện và đánh giá Hiệu năng Hệ thống thẩm định nhân sự một cách hiệu quả phù hợp với định hướng doanh nghiệp.
• Participate in the preparation of the Strategic Business and Operating Plans.
Tham gia chuẩn bị cho các Chiến lược kinh doanh và Kế hoạch Hoạt động.
• Oversee the effective administration of personnel records and files in line with Starwood Policy.
Giám sát việc quản lý hiệu quả các báo cáo và tập tin nhân sự phù hợp với Chính sách Starwood.
• Develop and administer Corporate and Hotel Human Resource Policies.
Xây dựng và quản lý các Chính sách Nhân sự của khách sạn và công ty.
• Develop and administer employee recognition programs.
Xây dựng và quản lý kế hoạch tuyển dụng nhân viên.
• Oversee effective workplace injury management, ensuring rapid return to work programs are in place for all associates.
Giám sát việc quản lý các tai nạn lao động hiệu quả, đảm bảo cho nhân viên được quay lại làm việc một cách nhanh chóng.
• Develop and implement detailed Human Resources plans to support business objectives.
Xây dựng và thực hiện chi tiết các kế hoạch nhân sự nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.
• Liaise with the Executive Committee, regarding potential opportunities and threats so as to be pro-active in addressing changes in the Hotel’s environment.
Liên lạc với Ban Điều hành, liên quan đến các cơ hội tiềm năng cũng như các môi đe dọa nhằm chủ động trong việc giải quyết những thay đổi trong môi trường Khách sạn.
• Attend to all industrial relation matters including Award interpretation, union negotiations and implementation of restructuring.
Tham gia vào tất cả các vấn đề liên quan đến công nghiệp bao gồm các giải thưởng, các cuộc đàm phán liên minh và thực hiện tái cơ cấu.
• Represent the employer’s interest in all employment related legal proceedings and industrial disputes.
Đại diện cho lợi ích của khách sạn trong các vấn đề liên quan đến tố tụng và tranh chấp lao động.
• Develop Department Heads so that they may improve their own Human Resources Management practises within their area.
Phát triển các Trưởng Bộ phận để có thể cải thiện phương thức quản lý nguồn nhân lực trong phạm vi của họ.
• Monitor the maintenance of current Job Descriptions, salary grades and benefit packages.
Giám sát việc duy trì các Mô tả công việc hiện tại, mức lương cũng như các gói lợi ích.
• Conduct Human Resources Department development and performance reviews, identifying key personnel for further development and structured career pathing.
Giám sát sự phát triển và hiệu suất thực hiện Bộ các quy tắc ứng xử của Phòng Nhân sự, nhằm xác định các nhân sự chủ chốt cho sự phát triển lâu dài và có cơ cấu.
• Implement and maintain Human Resources Department training systems to ensure that associates have the necessary framework and skills to perform their job efficiently and effectively.
Thực hiện và duy trì Hệ thống đào tạo của Phòng Nhân sự nhằm đảm bảo tất cả nhân viên có đủ điều kiện làm việc và kỹ năng để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả.
• Prepare work schedules and annual leave schedules within budget, business expectations and guidelines of the appropriate industrial legislation.
Chuẩn bị kế hoạch làm việc và kế hoạch nghỉ phép năm trong ngân sách, kỳ vọng kinh doanh và theo hướng dẫn phù hợp của pháp luật công nghiệp.
• Oversee the selection and appointment of new associates within the Human Resources Department.
Giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cho các nhân viên mới trong Phòng Nhân sự.
• Conduct regular staff meetings to keep all associates informed.
Tiến hành các cuộc họp nhân viên thường xuyên nhằm đảm bảo tất cả nhân viên nắm được thông tin.
• Participate in the Hotel “Manager on Duty” program.
Tham gia Chương trình “Trách nhiện Quản lý” của Khách sạn.
• Ensure compliance with legislated heath and safety requirements within the workplace.
Đảm bảo sự tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.
• Comply with all Corporate and Hotel Standards and Procedures.
Tuân thủ tất cả các Quy trình và Tiêu chuẩn của Khách sạn và công ty.
• Promote by example the principles of “The Power of Service”.
Thúc đẩy các nguyên tắc “Sức mạnh của dịch vụ”.
• Actively promote a work environment, which cares for guests and associates alike.
Tích cực thúc đẩy một môi trường làm việc quan tâm tới khách hàng và nhân viên như nhau.
• Implement opportunities for quality Team Building.
Thực hiện các cơ hội cho chất lượng của đội nhóm kinh doanh.
• Ensure that all associates comply with the grooming and uniform standards.
Đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ với các tiêu chuẩn về đồng phục và tác phong.
• Oversee the operation of the Payroll Office ensuring excellent service to associates and appropriate control and management mechanisms are in place and being utilised appropriately.
Giám sát hoạt động của Bộ phận tính lương nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các nhân viên và các cơ chế quản lý và kiểm soát được đưa ra và sử dụng thích hợp.
• Implement and manage an effective and fair grievance procedure in line with appropriate legislation.
Thực hiện quản lý hiệu quả và công bằng các quy trình khiếu nại phù hợp với pháp luật hiện hành.
• Highly responsibility to keep all associates’ information confidentially
Có trách nhiệm giữ kín tất cả thông tin nhân viên một cách tuyệt đối.

Quyền lợi được hưởng

- Service Charge, Parking and Meals fee are included in salary
- According to the current Social Insurance Law
- Provided the skill training course by Company

Yêu cầu công việc

• At least 5 years at similar position
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Working at Hospitality is a plus
Làm việc trong lĩnh vực khách sạn là một lợi thế
• Leadership skills
Kỹ năng lãnh đạo
• Management skills
Kỹ năng quản lý
• Strategic vision
Tầm nhìn chiến lược
• Business acumen
Nắm rõ tình hình kinh doanh
• Professionalism
Có tính chuyên nghiệp
• Communication skills (written/verbal)
Kỹ năng giao tiếp
• Goal focus
Kỹ năng tập trung cao
• Initiative
Có sáng kiến
• Legislation knowledge
Hiểu biết pháp luật
• Sound human resources skills
Kỹ năng lắng nghe nhân viên
• Tertiary Qualification
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
• Problem solving skills
Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Strong training skills
Kỹ năng đào tạo giỏi
• Project management skills
Kỹ năng quản lý dự án
• Influencing skills
Kỹ năng ảnh hưởng
• Managing change
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
• Quality awareness
Kỹ năng nhân thức chất lượng

Yêu cầu hồ sơ

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Địa chỉ: 3C Ton Duc Thang Street,District 1Ho Chi Minh City,Vietnam

Hạn nộp hồ sơ: 07/08/2019


Giới thiệu về Công ty


Việc làm tương tựViệc làm tương tự

QR CODE